can i pay essay writer to do my essay

مدیر آموزش

محمد جعفرپورجلالیدکتری برق – مخابرات
داخلی 160

شرح وظایف:

اداره امور آموزشی دانشگاه عهده دار انجام تمامی امور آموزشی دانشجویان  کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و پیوسته، می باشد. مهم ترین وظایف مدیرکل امور آموزشی دانشگاه به شرح زیر است:

* دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات شورا.

*تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه هفتگی و امتحانی دروس دوره های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه.

*برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه

*هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه در رشته ها و گرایش های مختلف

 *بررسی و ارزیابی متون درس اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه ها سرفصلهای مصوب.

*تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.

*اظهار نظر در باره ساعات تدریس و تحقیق و کار علمی اعضای هیأت علمی.

*پیش بینی نیاز استخدام هیأت علمی و نیز اظهار نظر در مورد صلاحیتهای علمی نامزد استخدامی.

*بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب.

*همکاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل شاغل در بخشهای آموزشی

*استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی.

*همکاری در تدوین آیین نامه های اجرایی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

*تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مراجع ذیصلاح.

*تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه های مصوب آموزشی دانشجویان در کلیه دوره های مقاطع مختلف تحصیلی و تدوین مقررات مربوط به صورت کاتولوگ های معرفی دوره های کلیه مقاطع مختلف تحصیلی.

*نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه.

*رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسایی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

 *نظارت بر اجرای آیین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان.

* استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش آموخته  مقاطع مختلف تحصیلی.

*نظر خواهی از دانشکده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی.

*انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس سیاستهای متخذه.

*دریافت لیست پذیرفته شدگان از سارمان سنجش آموزش کشور.

*اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم.

 *انجام امور مربوط به پذیرفته شدگان

*پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.

*انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات.

 *ارائه گزارشات لازم از وضعیت دانشجویان بورسیه به مؤسسه بورس دهنده.

*ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم.

* دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان.

*انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس.

*کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت تقسیم بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین نامه های مربوط.

*صدور گواهی های موقت دانش آموختگان.

*تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسؤلین ذیربط.

*ارسال تأییدیه  فارغ التحصیلی به دانشگاهها و مراکز دولتی.

*حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان.

*انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق